Угода з користувачем
Договір
надання безкоштовних інформаційних послуг
Цей Договір надання безкоштовних інформаційних послуг (далі – Договір), розроблений відповідно до ст.ст.633, 634 Цивільного кодексу України, є публічним договором, на підставі якого інформаційно-диспетчерською службою «VIP-TAXI» (далі – Виконавець) кожній фізичній особі (далі – особа, Замовник) за її зверненням безкоштовно надаються інформаційні послуги у обсязі та в порядку, передбаченим цим Договором.

Використовуючи контактні телефони інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI», або форму замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua, або мобільний додаток «VIP-TAXI», – Замовник висловлює своє згоду на отримання послуг за Договором, а також на приєднання до Договору, беззастережно приймаючи його умови та у повному обсязі погоджуючись з ними.

У відповідності з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, звернення за наданням Послуги є акцептом даної оферти, що вважається рівносильним укладенню Договору на умовах, викладених в оферті.

Акцептуючи дану оферту та отримуючи доступ до сервісу «VIP-TAXI», Замовник підтверджує, що він досяг 18-річного віку.

Цей Договір набирає чинності з дати акцепту Замовником цієї оферти і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

1. ТЕРМІНИ

1.1. База замовлень – сукупність інформації, наявної у розпорядженні інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI» щодо усіх наявних замовлень та інформації, пов'язаної зі станом їх виконання;

1.2. Вантаж – багаж, великогабаритні та інші речі, які перевозяться на прохання Замовника;

1.3. Виконавець – інформаційно-диспетчерська служба «VIP-TAXI»;

1.4. Замовлення – комплекс інформації про намір Замовника здійснити поїздку до певного пункту призначення особисто та/або забезпечити перевезення пасажирів та/або вантажу чи доставку транспортних засобів, наданої шляхом передачі за телефонами інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI», або шляхом заповнення відповідних полів форми замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua, або через мобільний додаток «VIP-TAXI», – з дотриманням необхідних умов;

1.5. Замовник – фізична особа, яка отримує послуги за цим Договором;

1.6. Електронний платіжний засіб – банківська карта, електронні гроші, інші спеціальні платіжні засоби, визначені такими нормами чинного законодавства України, емітовані у відповідному порядку, і що дозволяють власникові таких коштів віддалено розпоряджатися його коштами;

1.7. Маршрут – шлях пересування транспортного засобу в процесі надання послуг перевезення;

1.8. Оператор - Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ», фінансова установа, зареєстрована у встановленому законодавством України порядку, що надає свої послуги на підставі Ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунків № 35 від 31.12.2015;

1.9. Перевізник – фізична особа-підприємець, що надає Замовнику послуги перевезення пасажирів та/або вантажу чи доставки транспортних засобів;

1.10. Платіжна операція - операція, що ініціюється платником - утримувачем спеціального платіжного засобу, здійснювана відповідно до спеціальної процедури, з використанням технічних засобів системи WayForPay, організована Оператором власними технічними засобами та\або із залученням технічних та інших можливостей третіх осіб, спрямована на переказ грошових коштів Замовника в оплату послуг перевезення з використанням мережі Інтернет;

1.11. Послуги перевезення – послуги з перевезення пасажирів та/або вантажу чи доставки транспортних засобів, що надаються Перевізником Замовнику;

1.12. Пункт відправлення – пункт, з якого починається виконання замовлення;

1.13. Пункт призначення – проміжний або кінцевий пункт, прибуття до якого зазначене у замовленні;

1.14. Система «WayForPay» - програмно-апаратний комплекс Оператора або особи, з якою Оператор уклав відповідний договір, який здійснює облік та обробку платіжних операцій, ініційованих платниками, чия відповідність вимогам підтверджена сертифікатом стандарту PCI DSS.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець за зверненням Замовника надає наступний комплекс послуг:

- інформує Замовника про загальні вимоги Перевізника, що обумовлюють надання послуг перевезення;

- інформує Замовника про ціну послуг перевезення, визначену згідно тарифів Перевізника;

- розміщує замовлення у своїй базі замовлень, до якої забезпечується доступ Перевізників;

- інформує Замовника про Перевізника, який висловив згоду на прийняття замовлення до виконання, шляхом направлення SMS-повідомлення, та/або електронного повідомлення через мобільний додаток «VIP-TAXI», та/або шляхом голосового телефонного повідомлення, із зазначенням марки, кольору та номерного знаку транспортного засобу Перевізника, а також про повідомлений Перевізником час його прибуття до пункту відправлення.

2.2. Виконавець не надає послуг перевезення та його за жодних умов не може бути визнано Перевізником або ототожнено з ним.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Замовлення формується за інформацією, отриманою Виконавцем від Замовника за контактними телефонами інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI», або наданою Замовником шляхом заповнення відповідних полів форми замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua, або наданою ним через мобільний додаток «VIP-TAXI».

3.2. Інформація замовлення, необхідна для надання послуг за Договором:

3.2.1. Мінімально необхідна інформація, без отримання якої надання послуги Виконавцем неможливе:

- пункт відправлення;

- пункт призначення (за наявності проміжних пунктів призначення – усі такі пункти), за винятком замовлення послуги перевезення без кінцевого пункту призначення;

- спосіб оплати (готівковий/безготівковий);

- контактні дані Замовника.

3.2.2. Додаткова інформація щодо замовлення (бажаний клас транспортного засобу; бажаний маршрут; бажаний строк прибуття Перевізника до пункту відправлення; кількість пасажирів та/або вантажу, особливі умови перевезення, тощо). Замовник обов'язково повинен проінформувати Виконавця, якщо замовлення здійснюється з метою перевезення неповнолітніх осіб без супроводу, перевезення тварин або негабаритного вантажу.

3.3. При зверненні через контактні телефони інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI» замовлення формується Виконавцем на підставі інформації, наданої Замовником по телефону. Для забезпечення якості надання послуг та здійснення внутрішнього контролю телефонні розмови між Замовником та Виконавцем можуть бути записані.

3.4. При використанні форми замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua або мобільного додатку «VIP-TAXI» замовлення формується автоматично на підставі інформації, наданої Замовником шляхом заповнення відповідних полів форми замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua або мобільного додатку.

3.5. Після отримання інформації, передбаченої п.3.2 Договору, Виконавець інформує Замовника про ціну послуг перевезення, визначену згідно базових тарифів Перевізника, та у разі згоди Замовника негайно розміщує сформоване замовлення у своїй базі.

3.6. При надходженні у базу замовлень інформації від Перевізника про його згоду на виконання замовлення, Виконавець негайно інформує Замовника про такого Перевізника у спосіб, передбачений п.2.1 Договору.

3.7. Після виконання дій, передбачених п.3.6 Договору, Виконавець вважається таким, що у повному обсязі і належним чином виконав свої зобов'язання перед Замовником по Договору. Складання будь-яких документів на підтвердження зазначених обставин не потребується.

3.8. Надання послуг за цим Договором здійснюється безкоштовно.

3.9. Виконавець не відповідає за коректність інформації, повідомленої Замовником по телефону, або шляхом заповнення відповідних полів форми замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua, або наданою ним через мобільний додаток «VIP-TAXI». На Виконавця в жодному випадку не може бути покладено відповідальність з підстав некоректності інформації, зафіксованої у замовленні.

3.10. Виконавець не відповідає за дотримання Перевізником повідомленого ним часу прибуття до пункту відправлення. Виконавець не несе відповідальності за час прибуття до пункту відправлення в разі надання Замовнику послуги перевезення до аеропорту, автомобільного чи залізничного вокзалу, за умови оформлення Замовником замовлення менше ніж за годину до закінчення реєстрації на посадку на рейс чи потяг, білет на який є у Замовника.

3.11. Виконавець не визначає та не контролює обраний Перевізником маршрут та якість наданих ним послуг перевезення. Однак з метою покращення сервісу та оптимізації відносин з Перевізниками Виконавець може проводити опитування Замовників та іншим чином збирати інформацію щодо якості наданих послуг перевезення.

3.12. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії Перевізника та завдані ними шкоду та збитки.

3.13. Виконавець не несе відповідальності за зрив виконання замовлення внаслідок збою програмного забезпечення та/або несправності технічного обладнання, що забезпечує формування та відображення замовлень.

3.14. Виконавець не несе відповідальності за тимчасову повну або часткову неможливість надання послуг за цим Договором внаслідок заміни/обслуговування програмного забезпечення та/або технічного обладнання, що забезпечує формування та відображення замовлень.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПЕРЕВІЗНИКА

4.1. Наведена у цьому розділі інформація є узагальненням вимог Перевізників, що обумовлюють надання послуг перевезення. Зазначені в даному розділі вимоги ні в якому разі не можуть сприйматися як умови виконання цього Договору, але їх недотримання може слугувати підставою для відмови Перевізником у надані послуг Замовнику. Така відмова не може бути підставою для відшкодування збитків Замовника.

4.2. Послуги перевезення надаються Перевізниками за дотримання Замовниками та пасажирами наступних умов:

4.2.1. Перевезення тварин здійснюється тільки за попередньою згодою Перевізника. Про перевезення тварини Замовник зобов'язаний проінформувати Виконавця при формуванні замовлення. За умови згоди Перевізника дозволяється перевезення:

- собак у намордниках за наявності повідка та підстилки, за виключенням карликових порід, які перевозяться на руках у пасажирів;

- дрібних тварин та птиць у клітках (коробках, кошиках, контейнерах та ін.) з суцільним дном.

За перевезення великих собак Перевізник може стягувати додаткову плату за своїми тарифами.

Якщо Замовник не проінформував Виконавця про перевезення тварини, Перевізник може відмовити Замовнику у наданні послуги перевезення без застосування до нього будь-яких санкцій.

4.2.2. В ході поїздки пасажирам забороняється:

- вимагати перевезення вантажів, маса та/або габарити яких перевищує гранично допустиму для відповідного типу транспортних засобів;

- перевозити вантажі з різким запахом, небезпечні (легкозаймисті, вибухонебезпечні, токсичні, корозійні та ін.) речовини;

- перевозити холодну та вогнепальну зброю, а також речі та предмети, які можуть забруднити або пошкодити транспортний засіб;

- користуватися джерелами вогню та іскроутворюючими пристроями;

- вживати напої чи приймати їжу в транспортному засобі;

- відволікати водія від керування транспортним засобом.

4.3. Перевізник має право відмовити в наданні послуг перевезення особі, що перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, або особі, поведінка якої є агресивною і загрожує безпеці водія.

4.4. Перевізник має право відмовити в наданні послуг перевезення особі, верхній одяг якої сильно забруднений, у зв'язку з чим існує висока ймовірність забруднення салону транспортного засобу.

4.5. Перевізник має право встановити доплату за надання послуг перевезення:

- у випадку очікування ним початку виконання замовлення довше 5 хвилин з моменту прибуття до пункту відправлення;

- за перевезення негабаритного вантажу;

- у випадку необхідності перевезення дитини віком до 12 років, якщо Замовник не повідомив про це Виконавця при формуванні замовлення;

- у випадку зупинки на маршруті чи зміни маршруту за вимогою Замовника чи іншого пасажира;

- у випадку використання платних парковок чи автодоріг.

4.6. Перевізник має право вимагати від Замовника сплати неустойки за немотивовану відмову від поїздки після прибуття Перевізника до пункту відправлення.

4.7. У випадку завдання шкоди Замовнику або Перевізнику внаслідок надання послуг перевезення, відшкодування такої шкоди здійснюється згідно чинного законодавства.

4.8. Оплата Замовником отриманих послуг перевезення може здійснюватися у готівковий та безготівковий спосіб (з використанням електронних платіжних засобів).

4.9. Проведення та обробка платежів, що здійснюються держателями електронних платіжних засобів за отримані послуги перевезення, та зарахування грошових коштів виконуються за допомогою системи WayForPay.

4.10. Платіжні операції з використанням технічних засобів системи WayForPay здійснюються в наступному порядку:

4.10.1. Технічні засоби системи WayForPay в автоматичному режимі здійснюють передачу інформації, необхідної для авторизації держателя електронного платіжного засобу (Замовника) при ініціюванні ним платежу і введеній ним у спеціальну програмну веб-форму, в програмний комплекс банку-емітента або організації, опрацьованої інформації про платежі, що здійснюються в системі електронних грошей і відображає результат, переданий банком-емітентом після обробки інформації. У разі якщо авторизація пройшла успішно, система виводить на веб-сторінку повідомлення для Замовника, що інформує про успішну ініціацію транзакції.

4.10.2. Списання, переказ грошових коштів, технічний і організаційний супровід транзакцій по платіжних операціях Оператор здійснює своїми технічними засобами або засобами відповідних установ, що надають послуги Оператору.

4.10.3. Результатом успішно проведеної платіжної операції є зарахування, за вирахуванням узгоджених Виконавцем з Оператором витрат, суми платежу, ініційованого Замовником на вказаний Виконавцем банківський рахунок.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Погоджуючись на отримання послуг за цим Договором Замовник надає Виконавцю на необмежений строк однозначну, безумовну та безвідкличну згоду на отримання SMS-повідомлень, електронних повідомлень, голосових повідомлень, а також на збір, зберігання, обробку та використання (в тому числі передачу третім особам) Виконавцем своїх персональних даних.

5.2. Виконавець не відповідає за використання Замовником чи Перевізником інформації, розміщеної у базі заказів внаслідок виконання цього Договору, та за збитки, понесені вказаними особами внаслідок отримання чи використання такої інформації.

5.3. Надання/отримання послуг перевезення з використанням інформаційних послуг Виконавця не є підставою для залучення Виконавця до відшкодування шкоди, завданої Замовнику або Перевізнику внаслідок надання послуг перевезення.

5.4. Жодні умови цього Договору не можуть трактуватися як гарантія надання Замовнику послуг перевезення.

5.5. Виконавець має право у будь-який час вносити зміни до цього Договору, а Замовник без будь-якого додаткового підтвердження беззастережно приймає такі зміни та у повному обсязі погоджується із ними.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних.

6.2. Метою обробки персональних даних Замовника є можливість надання Виконавцем Послуг за Договором, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок.

6.3. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору шляхом повідомлення про зміну умов в Мобільному додатку «VIP-TAXI» або на сайті http://vip-taxi.com.ua. Користування послугами Виконавця є належним підтвердженням обізнаності Замовника з поточними умовами Договору.

7.2. База даних, що розміщена на Сервері та формується в результаті надання Послуг Виконавцем, є виключною власністю Виконавця, і Замовник не має щодо неї ніяких прав або повноважень, в т.ч. з реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

7.3. У мобільному додатку «VIP-TAXI», який користувач встановлює на своєму мобільному пристрої, автоматично встановлюється мова, що обрана в налаштуваннях такого мобільного пристрою.

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «ВІП-ТАКСІ»
ЄДРПОУ: 43763014
Юридична адреса:
61058, м. Харків, вул. Сумська, 57, кв.37
Банківські реквізити:
IBAN: UA723515330000026009052162693
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 351533
Директор Данило С. М.
Договір
надання інформаційних послуг
Цей Договір надання інформаційних послуг (далі – Договір), розроблений відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, є договором приєднання, на підставі якого інформаційно-диспетчерською службою «VIP-TAXI» (далі – Виконавець) особам, які надають послуги перевезення пасажирів (далі – Замовник), надаються інформаційні послуги в обсязі та в порядку, передбаченим цим Договором.

Звертаючись до інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI» особисто або засобами електронного зв'язку через телекомунікаційні системи із заявою про підключення до сервісу надання інформації, Замовник виявляє свій намір приєднатися до цього Договору та засвідчує, що беззастережно приймає його умови та у повному обсязі ознайомлений і погоджується з ними.

У відповідності з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, звернення за наданням Послуги є акцептом даної оферти, що вважається рівносильним укладенню Договору на умовах, викладених в оферті.

1. ТЕРМІНИ

1.1. База замовлень – сукупність інформації, наявної у розпорядженні інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI» щодо усіх наявних замовлень, та інформації, пов'язаної зі станом їх виконання;

1.2. Вантаж – багаж, великогабаритні та інші речі, які перевозяться на прохання Клієнта;

1.3. Виконавець – інформаційно-диспетчерська служба «VIP-TAXI»;

1.4. Замовлення – комплекс інформації про намір Клієнта здійснити поїздку до певного пункту призначення особисто та/або забезпечити перевезення пасажирів та/або вантажу, отриманої від Клієнта;

1.5. Замовник – особа, яка надає послуги перевезення, та отримує послуги за цим Договором;

1.6. Клієнт – особа, яка здійснила замовлення на послугу перевезення;

1.7. Маршрут – шлях пересування транспортного засобу в процесі надання послуг перевезення;

1.8. Мобільний додаток – мобільний додаток «VIP-TAXI»;

1.9. Особовий рахунок – сукупність даних про розрахунки Виконавця та Замовника за Договором, що обліковуються за позивним Замовника;

1.10. Підключення до сервісу – надання Виконавцем Замовнику технічної можливості доступу до Бази замовлень;

1.11. Позивний – встановлене Виконавцем числове значення, яке ідентифікує Замовника серед інших одержувачів послуг за Договором;

1.12. Послуги перевезення – послуги з перевезення пасажирів та/або вантажу, що надаються Замовником Клієнту;

1.13. Перевізник – особа, яка надає послуги перевезення, та є Замовником за цим Договором;

1.14. Пункт відправлення – пункт, з якого починається виконання замовлення;

1.15. Пункт призначення – проміжний або кінцевий пункт, прибуття до якого зазначене у замовленні.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику наступний комплекс послуг:

- на передбачених Договором умовах надає Замовнику доступ до своєї Бази замовлень;
- інформує Клієнта про Замовника, який висловив згоду на прийняття замовлення до виконання, шляхом направлення SMS-повідомлення, та/або електронного повідомлення через мобільний додаток, та/або шляхом голосового телефонного повідомлення, із зазначенням марки, кольору та номерного знаку транспортного засобу Замовника, а також про повідомлений Замовником час його прибуття до пункту відправлення.
- інформує Клієнта та Замовника про вартість транспортних послуг на підставі тарифів, затверджених Виконавцем цих послуг, за допомогою технічних засобів. Оплата, за виконані транспортні послуги, надається безпосередньо їх виконавцеві, тобто Замовнику.

2.2. Виконавець не є стороною договору перевезення, який укладається між Замовником та Клієнтом.

3. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

3.1. Для приєднання до цього Договору Замовник надає Виконавцю копії/фотокопії наступних документів та відомості:

- посвідчення водія;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- ліцензії або витяг з Реєстру ліцензій на таксі або на внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
- страховий поліс, що підтверджує наявність обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
- фото транспортного засобу;
- адреса фактичного місця проживання;
- номер телефону;
- сертифікат про проходження наркологічного огляду;

3.2. Для вирішення питання про надання доступу Замовнику до своєї Бази замовлень Виконавець має право визначити рівень компетентності Замовника шляхом перевірки його теоретичних знань Правил дорожнього руху та практичних навичок керування автомобілем.

3.3. Виконавець може відмовити Замовнику у приєднанні до Договору, якщо Замовником надано не всі документи, передбачені п.3.1 Договору, або надані документи є пошкодженими чи не дозволяють повноцінно сприймати їхній зміст або не відповідають діючому законодавству чи загальноприйнятим для такого роду документів вимогам, або рівень компетентності Замовника виявився недостатнім для надання Клієнтам послуг перевезення.

3.4. За відсутності підстав для відмови Замовнику у його приєднанні до Договору, Виконавцем Замовнику присвоюється позивний та надсилаються засобами електронного зв'язку через телекомунікаційні системи налаштування для доступу до Бази замовлень. З цього моменту Договір вважається остаточно укладеним шляхом приєднання до нього Замовника.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОПЛАТИ

4.1. Послуги надаються шляхом забезпечення Виконавцем цілодобового функціонування Бази замовлень інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI» та надання Замовнику права доступу до інформації про замовлення, що розміщуються у цій Базі.

4.2. З метою надання послуг Виконавець забезпечує внесення до Бази замовлень інформації, отриманої від Клієнтів, в тому числі:

- пункт відправлення;
- пункт призначення (при наявності проміжних пунктів призначення – усі такі пункти);
- контактні дані Клієнта;
- додаткова інформація за її наявності (бажаний клас транспортного засобу; бажаний маршрут; бажаний строк прибуття Перевізника до пункту відправлення; кількість пасажирів та/або вантажу, особливі умови перевезення, тощо).

4.3. Виконавець, за наявності відповідної інформації, може повідомляти Замовника про найбільш оптимальні маршрути з урахуванням погодних, дорожніх умов та інших обставин.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Клієнтом по телефону, або шляхом заповнення відповідних полів форми замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua, або наданої ним через мобільний додаток «VIP-TAXI». На Виконавця в жодному випадку не може бути покладено відповідальність з підстав некоректності інформації, зафіксованої у замовленні.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за виконання Клієнтом зобов'язань по договору перевезення, укладеному ним із Замовником.

4.6. Прийняттям до виконання замовлення шляхом внесення відповідних відомостей до Бази замовлень Замовник підтверджує факт надання Виконавцем послуг за цим Договором належним чином та у повному обсязі. Факт прийняття замовлення до виконання є підставою для оплати послуг Виконавця по Договору.

4.7. Вартість послуг Виконавця визначається в залежності від вартості послуг перевезення, наданих Замовником з використанням інформації, отриманої з Бази замовлень. Вартість послуг Виконавця становить 15% від вартості таких послуг перевезення.

4.8. Оплата послуг за цим Договором здійснюється шляхом внесення Замовником платежів на рахунок Виконавця через платіжний термінал системи EasyPay.

4.9. Клієнти можуть оплачувати надані Послуги з перевезення шляхом використання банківської картки, через платіжну систему WayForPay або іншим платіжним способом, обраним безпосередньо в Мобільному додатку (далі - Платіж через додаток).

4.10. Замовник надає право Виконавцю виступати в ролі обмеженого торгового агента з метою стягнення від імені Замовника вартості поїздок або інших платежів, сплачених Клієнтом через використання послуги Платіж через додаток.

4.11. У разі оплати послуг з перевезення Клієнтом через Мобільний додаток банківською карткою, Замовник доручає Виконавцю отримати грошові кошти від Клієнтів та за вибором Замовника перерахувати отримані від Клієнтів грошові кошти одним із нижчезазначених способів:

4.11.1. грошові кошти, отримані від Клієнтів, зараховуються на баланс Сервісу в платіжній системі. Після вирахування вартості наданих Послуг, плати за користування платіжною системою, грошові кошти одразу перераховуються на рахунок Замовника.

4.11.2. грошові кошти, отримані від Клієнтів (за вирахуванням вартості наданих Послуг, плати за користування платіжною системою), накопичуються на балансовому рахунку в профілі Замовника. Замовник може самостійно в будь-який час перерахувати всю суму або її частину на власний Особистий рахунок.

4.12. Виконавець не зобов'язаний сплачувати Замовнику вартість поїздки, вказану для Клієнта, в разі, якщо Платіж через додаток не виконано, у зв'язку зі скасуванням платежу Клієнта за допомогою кредитної картки чи Мобільного додатку або в разі неуспішності такого платежу з інших причин.

4.13. У випадку, якщо оплата перевезення була здійснена банківською карткою через мобільний додаток на рахунок, Виконавець має право утримати вартість своїх послуг у розмірі, встановленому у п. 4.7. цього Договору з грошових коштів, які надійшли від Клієнта на розрахунковий рахунок Виконавця. Іншу частину коштів Виконавець зобов'язаний перерахувати Замовнику в один із способів, визначених у п. 4.11 цього Договору.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Обов'язки Виконавця:

5.1.1. Здійснювати цілодобовий прийом, обробку Замовлень.

5.1.2. Передавати Замовлення, з урахуванням місцезнаходження Замовника, для максимально швидкої подачі транспортного засобу.

5.1.3. Інформувати Клієнта та Замовника про вартість послуги перевезення, на підставі встановлених тарифів.

5.1.4. Своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та /або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

5.1.5. Забезпечити рекламу послуг з перевезення на замовлення.

5.2. Сторони за цим Договором несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5.3. Виконавецьнесе відповідальність:

- за невиконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України в частині якості надання інформаційних послуг у відповідності з умовами цього Договору;
- за передачу Замовнику помилкової або недостовірної інформації, невідповідності вантажу, вказаного в Заявці, фактично завантаженому вантажу і так далі, у разі завданні такими діями збитків.

5.4. Надання/отримання послуг перевезення з використанням інформаційних послуг Виконавця не є підставою для залучення Виконавця до відшкодування шкоди, завданої Замовнику або Клієнту в ході та/або в результаті надання послуг перевезення.

5.5. Виконавець не несе відповідальності за зрив виконання замовлення внаслідок збою програмного забезпечення та/або несправності технічного обладнання, що забезпечує формування та відображення замовлень.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за тимчасову повну або часткову неможливість надання послуг за цим Договором внаслідок заміни/обслуговування програмного забезпечення та/або технічного обладнання, устаткування, що забезпечує формування та відображення замовлень.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Замовником чи Клієнтом інформації, яку було розміщено у Базі замовлень або повідомлено іншим чином у зв'язку з виконанням цього Договору, та/або за використання ними такої інформації, а також не несе відповідальності за збитки, понесені вказаними особами внаслідок отримання чи використання ними такої інформації.

5.8. Замовник несе відповідальність:

- за надання недостовірної інформація/документів при приєднанні до цьогоДоговору;
- за спричинення збитку пасажирам, вантажам внаслідок надання послуг перевезення.

5.9. Якщо Замовник порушує зобов'язання щодо здійснення платежів за Договором, використовує технічно несправний/брудний автомобіль, Виконавець має право без попередження припинити надання Послуг за даним Договором.

5.10. Якщо Замовник скасовує замовлення без поважної причини, Виконавець має право застосувати наступні заходи впливу: попередження; штраф, розмір якого визначається на розсуд Виконавця.

5.11. Особа, яка надає послуги перевезення пасажирів, має право відмовити в наданні послуг перевезення:

  • особі, що перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння
  • пасажирам, кількість яких більше ніж посадочних місць в автомобілі, про що ними не було зазначено при формуванні замовлення;
  • у випадку наявності негабаритних, небезпечних, проблемних вантажів, необхідності перевезення тварин, про що Клієнтом не було повідомлено Виконавця при формуванні замовлення;
  • пасажиру, що не з'явився протягом 15 хвилин з моменту повідомлення про прибуття особа, яка надає послуги перевезення, за вказаною адресою та не виходить на зв'язок. Замовник повинен повідомити Виконавця про скасування замовлення протягом 10 хвилин.

5.12. Особа, яка надає послуги перевезення пасажирів, має право встановити доплату за надання послуг перевезення:

- у випадку очікування ним початку виконання замовлення довше 5 хвилин з моменту прибуття до пункту відправлення;
- за перевезення негабаритного вантажу;
- за перевезення тварин без попередження при оформленні замовлення, але за умови згоди на таке перевезення особи, яка надає послуги перевезення пасажирів;
- у випадку зупинки на маршруті чи зміни маршруту за вимогою Замовника чи іншого пасажира;
- у випадку використання платних парковок чи автодоріг.

5.13. Якщо Замовник порушує зобов'язання щодо сплати Виконавцю вартості наданих послуг за цим Договором, Виконавець має право вимагати від Замовника, а останній зобов'язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від Виконавця відповідної вимоги про оплату сплатити на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожний день прострочення.

5.14. Замовник зобов'язаний сплачувати Виконавцю плату за надання послуг не рідше ніж один раз на тиждень. Перший тиждень починає відраховуватись з моменту здійснення Замовником першого замовлення.

5.15. Замовник не несе відповідальності:

-за неможливість надання послуг перевезення через виникнення несправності транспортного засобу в дорозі;
- за відмову Клієнта від замовлення після прибуття транспортного засобу.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Погоджуючись на отримання послуг за цим Договором Замовник надає Виконавцю на необмежений строк однозначну, безумовну та безвідкличну згоду на отримання SMS-повідомлень, електронних повідомлень, голосових повідомлень, а також на збір, зберігання, обробку та використання (в тому числі передачу третім особам) Виконавцем своїх персональних даних.

6.2. Жодні умови цього Договору не можуть трактуватися як гарантія оплати Клієнтом послуг перевезення, наданих Замовником, або як свідчення укладання трудового договору між Замовником та Виконавцем.

6.3. Виконавець має право у будь-який час вносити зміни до цього Договору, а Замовник без будь-якого додаткового підтвердження беззастережно приймає такі зміни та у повному обсязі погоджується із ними. Оновлені умови Договору набувають чинності з моменту їх фактичного внесення до тексту Договору та публікації. Користування послугами Виконавця є належним підтвердженням обізнаності Замовника з поточними умовами Договору.

6.4. Цей Договір у будь-який час може бути припинено Замовником шляхом відмови від отримання послуг.

6.5. Цей Договір може бути припинено за ініціативою Виконавця в односторонньому порядку:

– якщо буде виявлено недостовірність документів, поданих Замовником;
– за наявності скарг Клієнтів на діяльність Замовника (більше трьох скарг протягом одного календарного місяця);
– у випадку, якщо Замовник тривалий час (протягом більше 2х місяців поспіль) не проявляє активності щодо виконання цього Договору;
– у інших випадках на розсуд Виконавця.

6.6. Договір може бути припинено з інших підстав в порядку, передбаченому діючим законодавством.

7. ФОРС МАЖОР

7.1. До обставин непередбаченої сили Сторони даного Договору відносять таке:

— явища стихійного характеру (землетрус, паводок, блискавка, сель, зсув ґрунту, тощо);
— війна та військові дії, вибухи, епідемії;
— мораторій органів влади та управління, акти органів влади,що безпосередньо стосуються предмету даного Договору;
— страйки, мітинги, організовані в установленому порядку.

7.2. У разі настання форс-мажорних обставин, що в установленому порядку підтверджені, Сторона, яка не може виконати своїзобов'язання за цим Договором, повинна повідомити іншу Сторону негайно.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних.

8.2. Метою обробки персональних даних Замовника є можливість надання Виконавцем Послуг за Договором, проведення взаєморозрахунків, виявлення і запобігання шахрайських дій, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок.

8.3. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

8.4. Видалення персональних даних здійснюється за заявою Замовника і є підставою для розірвання Договору.

8.5. Замовник зобов'язується протягом 15 днів повідомляти Виконавця про будь-які зміні у контактній інформації .

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати акцепту Замовником цієї оферти і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

9.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку, за взаємною згодою обох Сторін або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однією зі Сторін своїх обов'язків, а також у випадках, передбачених цим Договором.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Виконавець не несе відповідальність, якщо гаджет особи, яка надає послуги перевезення, не відповідає мінімально необхідним вимогам для встановлення мобільного додатку «VIP-TAXI» та підключення до сервісу «VIP-TAXI».

10.2. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору шляхом повідомлення про зміну умов в Мобільному додатку або на сайті http://vip-taxi.com.ua. Користування послугами Виконавця є належним підтвердженням обізнаності Замовника з поточними умовами Договору.

10.3. База даних, що розміщена на Сервері та формується в результаті надання Послуг Виконавцем, є виключною власністю Виконавця, і Замовник не має щодо неї ніяких прав або повноважень, в т.ч. з реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Спори і розбіжності, пов'язані з виконанням цього Договору, розв'язуються шляхом ведення переговорів. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються згідно з чиним законодавством України в судовому порядку

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «ВІП-ТАКСІ»
ЄДРПОУ: 43763014
Юридична адреса:
61058, м. Харків, вул. Сумська, 57, кв.37
Банківські реквізити:
IBAN: UA723515330000026009052162693
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 351533
Директор Данило С. М.

Положення про конфіденційність
Це Положення про конфіденційність (далі – Положення) розроблене Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІП-ТАКСІ», код ЄДРПОУ 43763014, місцезнаходження: 61058, м. Харків, вул. Сумська, будинок 57, кв. 37 (далі за текстом - Ми), яке є володільцем персональних даних у розумінні Закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року № 2297-VI (далі- Закон) та регулюється цим Законом.

Це Положення поширюється на всі види персональних даних, які ми обробляємо через Веб-сайт: http://vip-taxi.com.ua(надалі- Веб-сайт), додатки для мобільних пристроїв «VIP-TAXI» для iOS, Android та Windows (надалі– Мобільні додатки), а також через інші джерела, зазначені нижче в цьому Положенні про конфіденційність.

Ви надаєте згоду на дотримання положень цієї Політики конфіденційності під час реєстрації на Веб-сайтах або Мобільних додатках, а також при здійсненні замовлення через Веб-сайт http://vip-taxi.com.ua без реєстрації. Якщо Ви не погоджуєтесь із цією Політикою конфіденційності, Ви не можете користуватися Мобільними додатками або Веб-сайтами.

Ми можемо доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати це Положення без попереднього повідомлення. Ви цим надаєте свою згоду на внесення змін до Положення про конфіденційність без отримання будь-якого спеціального підтвердження з Вашого боку. Рекомендуємо регулярно перевіряти цю сторінку, щоб залишатися в курсі останніх змін.
Це Положення складено і надається для ознайомлення українською мовою.

Ми обробляємо наступні персональні дані:

Персональні дані, які нам надають:

1) Користувачі Веб-сайту http://vip-taxi.com.ua та Мобільного додатку «VIP-TAXI»
Ми обробляємо персональні дані, які Ви надаєте нам: ім'я, електронна адреса, номер телефону, місто, як при заповненні реєстраційної форми на Веб-сайті чи у Мобільному додатку, так і при заповненні свого профілю. Ми можемо обробляти Ваші дані, коли Ви реєструєтесь через Facebook, Google.
Ми обробляємо Ваші дані також у випадках, коли Вам необхідно зв'язатися з нашою службою підтримки клієнтів або звернутися до нас через інші канали (наприклад, через соціальні мережі).
Є й інші випадки, коли Ви надаєте нам дані. Ви можете створити обліковий запис (акаунт), який дозволяє зберігати персональні налаштування, переглядати попередні замовлення, планувати майбутні замовлення і керувати поточними.
Ви можете брати участь у рекламних акціях чи розіграшах – в такому випадку Ви також будете надавати нам свої персональні дані. Окрім того, Ви можете надсилати нам відгуки про Веб-сайт та Мобільний додаток, ділитися своєю думкою або звертатися за допомогою щодо користування Веб-сайтом чи Мобільним додатком.
З метою страхування Вашого життя та здоров'я під час перевезення та отримання страхового відшкодування, Ви передаєте нам свої персональні дані: прізвище, ім'я та по-батькові, номер телефону, дата народження, серія та номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, які можуть вимагатися страховою компанією. З метою страхування відправлень, якщо Ви замовили послугу доставки, Ви передаєте нам свої персональні дані: адресу, прізвище, ім'я та по-батькові, номер телефону.

2) Партнери ТОВ «ВІП-ТАКСІ» (Користувачі Веб-сайту http://vip-taxi.com.ua та Мобільного додатку «VIP-TAXI»)
Ми обробляємо персональні дані, які Ви надаєте нам: ім'я, прізвище, електронна адреса, РНОКПП, номер телефону, адреса проживання та реєстрації при укладенні з нами Договору про надання інформаційних послуг.
Ми збираємо Ваші дані також у випадках, коли вам необхідно зв'язатися з нашою службою підтримки партнерів або звернутися до нас через інші канали. Є й інші випадки, коли Ви надаєте нам дані. Ви можете створити обліковий запис (особистий кабінет), який дозволяє зберігати персональні налаштування, завантажувати фотографії, переглядати виконані замовлення тощо.
Ви можете брати участь у рекламних акціях чи розіграшах – в такому випадку Ви також будете надавати нам персональні дані. Окрім того, Ви можете надсилати нам відгуки про Веб-сайт та Мобільний додаток, ділитися своєю думкою або звертатися за допомогою щодо користування Веб-сайтом або Мобільним додатком.
З метою страхування Вашого життя та здоров'я під час перевезення пасажирів та отримання страхового відшкодування, Ви передаєте нам свої персональні дані: прізвище, ім'я та по-батькові, номер телефону, дата народження, серія та номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші відомості, які можуть вимагатися страховою компанією.

Персональні дані, які ми обробляємо автоматично

Ми можемо автоматично обробляти певні дані, серед яких Ваша IP-адреса, дата і час, коли Ви користувалися нашими послугами, інформація про апаратне і програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, який Ви використовуєте, а крім того, інформація про операційну систему Вашого комп'ютера чи мобільного пристрою, наприклад, версії додатків та налаштування мови. Ми можемо також збирати інформацію про натискання і сторінки, які ми Вам показували.

Якщо Ви використовуєте мобільний пристрій, ми також можемо отримувати дані, що ідентифікують цей пристрій, його налаштування і характеристики, дані місця розташування, збої в роботі програми, інші системні операції та Ваші рекламні ідентифікатори. Коли Ви здійснюєте замовлення через Веб-сайт або Мобільний додаток, наша система фіксує, за допомогою яких засобів і через які сайти воно було здійснене або з яких сайтів ви перейшли на Веб-сайт або до Мобільних додатків.

Наші Мобільні додатки можуть отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою: до адресної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам'яті). У будь-якому випадку, такий доступ не надається без Вашої згоди на це.

Персональні дані інших осіб, які надають нам користувачі Веб-сайту та Мобільного додатку.

Користувачі можуть робити замовлення не тільки для себе. Ви можете замовити послугу перевезення для будь-якої особи, надавши нам її номер телефону, ім'я. Крім того при замовленні послуги доставки Ви передаєте нам персональні дані одержувача відправлень: адресу, прізвище, ім'я та по-батькові, номер телефону. Однак, з цього приводу ми повинні зазначити, що Ви відповідальні за те, щоб особа, персональні дані якої Ви надали, знала, що Ви це зробили, зрозуміла та погодилася з тим, яким чином ми використовуємо її персональні дані (як це зазначено в даному Положенні).

Інформація, отримана з інших джерел.

Ця інформація може включати відгуки користувачів, такі як оцінки або компліменти, інформацію користувачів чи інших осіб, які надають інформацію у зв'язку з претензіями чи суперечками, інформацію від страхових постачальників, постачальників фінансових послуг та від загальнодоступних джерел. Ми можемо об'єднати інформацію, зібрану з цих джерел з іншою інформацією, що є у нашому розпорядженні.

Мета обробки персональних даних

Ми обробляємо Ваші Персональні дані з різною метою. Ваші персональні дані можуть бути використані, зокрема, таким чином:

А) Користувачі Веб-сайту http://vip-taxi.com.ua та Мобільного додатку «VIP-TAXI».

Розміщення замовлень: ми використовуємо Ваші персональні дані для розміщення замовлень на перевезення на Веб-сайті чи за допомогою Мобільного додатку та для передачі Ваших персональних даних Партнерам з метою виконання Партнерами відповідних замовлень.

Служба підтримки клієнтів: ми забезпечуємо цілодобову підтримку клієнтів. Володіючи Вашими персональними даними, команда служби підтримки може допомогти Вам із замовленнями та відповісти на пов'язані з ними запитання, а також будь-які інші запитання.

Обліковий запис (акаунт): користувачі можуть створити акаунт на Веб-сайті або в Мобільному додатку. Ми використовуємо інформацію, яку Ви нам надаєте, щоб керувати акаунтом.

Маркетинг: ми також використовуємо Ваші персональні дані (номер телефону та адресу електронної пошти) для розсилки інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів. Якщо Ви будете брати участь в рекламних акціях, відповідна інформація буде використана для керування цими акціями. Ми також розміщуємо інформацію, листи з новинами, рекламні та промо матеріали в Мобільному додатку та на Веб-сайті.

Спілкування з Вами: ми можемо звертатися до вас і з інших питань електронною поштою, по телефону та через електронні повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з нами поділилися. Ми також докладаємо всіх зусиль для опрацювання всіх запитів, які Ви нам відправляєте.

Відстеження дзвінків: коли Ви телефонуєте в службу підтримки ми використовуємо автоматичну систему визначення номеру, щоб ідентифікувати Ваш номер телефону з Вашим замовленням – це допоможе і Вам, і нам зекономити час. Розмови з працівниками служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися з метою контролю якості надання послуг та подальшого навчання нашої команди. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу і видаляються автоматично, крім випадків, коли ми вважатимемо за потрібне зберегти їх на більш тривалий період (за умови необхідності, в тому числі з метою розслідування випадків, що пов'язані з порушенням законодавства). Всі записи телефонних розмов будуть використовуватися відповідно до цього Положення про конфіденційність.

Використання служб Вашого мобільного пристрою: Мобільний додаток може отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою: до адресної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам'яті). Доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої згоди.
Розділ «Адресна книга (контакти)»: доступ до цього розділу потрібен, щоб Ви могли зробити замовлення для будь-якої іншої особи, шляхом надання нам її номеру телефону з Вашої адресної книги. Ми не передаємо дані адресної книги третім особам, окрім передачі Партнеру номеру телефона особи, перевезення якої замовлено, з метою виконання замовлення для цієї особи, та не використовуємо їх іншим чином, ніж у зв'язку з використанням Мобільного додатку як передбачено цим Положенням.
Розділ «Місцезнаходження»: ми отримуємо доступ до Вашого місцезнаходження з метою забезпечення якості надання послуг, зокрема демонстрації місцезнаходження автомобіля, який буде виконувати Ваше замовлення. Ми не передаємо ці дані третім особам.
Розділ «Запис на карту пам'яті»: ми можемо записувати на карту пам'яті Вашого телефону деякі технічні тимчасові дані (кеш), пов'язані з Вашим замовленнями. Ми не передаємо ці дані третім особам та не використовуємо їх іншим чином, ніж для забезпечення безперебійного функціонування Мобільного додатку.

Страхування Вашого життя та здоров'я під час перевезення: Ми передаємо отримані від Вас персональні дані страховій компанії з метою страхування Вашого життя та здоров'я під час перевезення, в тому числі для передачі персональних даних іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, з метою виконання вимог законодавства, договору страхування життя та здоров'я, інших договорів, в тому числі перестрахування, реалізації прав, наданих страховій компанії законодавством або договором та забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу страхової компанії. Ми також передаємо Ваші персональні дані страховій компанії, яка здійснює страхування відправлень, в разі настання страхового випадку в результаті замовлення Вами послуги доставки.

Юридичні цілі: В деяких випадках ми можемо використовувати Ваші персональні дані для обробки та передачі їх компетентним органам згідно чинного законодавства України.

Б) Партнери ТОВ «ВІП-ТАКСІ» (Користувачі Веб-сайту http://vip-taxi.com.uaта Мобільного додатку «VIP-TAXI»).

Виконання замовлень: ми використовуємо Ваші персональні дані, якщо ви прийняли до виконання замовлення на перевезення, для передачі їх Замовнику – Користувачу Веб-сайту http://vip-taxi.com.ua та Мобільного додатку «VIP-TAXI».

Служба підтримки партнерів: ми забезпечуємо підтримку Партнерів. Володіючи Вашими персональними даними, команда служби підтримки може допомогти вам із замовленнями та відповісти на пов'язані з ними запитання, а також будь-які інші запитання.

Обліковий запис (особистий кабінет): Партнери можуть створити особистий кабінет на Веб-сайті. Ми використовуємо інформацію, яку Ви нам надаєте, щоб керувати особистим кабінетом. Ми надійно зберігаємо та не передаємо третім особам дані, пов'язані з налаштуваннями та статистичною інформацією, що міститься у Мобільному додатку (налаштування фільтрів та алгоритмів вибору замовлень, статистику виконаних замовлень тощо).

Маркетинг: ми також використовуємо Ваші персональні дані для розсилки інформації, листів з новинами та рекламних матеріалів. Якщо Ви будете брати участь в рекламних акціях, відповідна інформація буде використана для керування цими акціями.

Спілкування з Вами: ми можемо звертатися до Вас і з інших питань електронною поштою, телефоном та через електронні повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з нами поділилися. Ми також докладаємо всіх зусиль для опрацювання всіх запитів, які Ви нам відправляєте.

Відстеження дзвінків: коли Ви телефонуєте в службу підтримки Партнерів, ми використовуємо автоматичну систему визначення номера, щоб ідентифікувати Ваш телефонний номер з Вашим замовленням – це допоможе і вам, і нам зекономити час. Розмови з працівниками служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися з метою контролю якості послуг та подальшого навчання нашої команди. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу і видаляються автоматично, крім випадків, коли ми вважатимемо за потрібне зберегти їх на більш тривалий період (за умови необхідності, в тому числі з метою розслідування випадків, що пов'язані з порушенням законодавства). Всі записи телефонних розмов будуть використовуватися відповідно до цього Положення про конфіденційність.

Використання служб Вашого мобільного пристрою: Мобільні додатки можуть отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою: місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам'яті). Доступ до служб Вашого мобільного пристрою можливий лише у випадку надання Вашої окремої згоди.
Розділ «Місцезнаходження»: ми отримуємо доступ до Вашого місцезнаходження з метою забезпечення якості надання послуг, зокрема забезпечення актуальної інформації про замовлення, які розміщені поблизу до Вашого місцезнаходження. Ми не передаємо ці дані третім особам.
Розділ «Запис на карту пам'яті»: ми можемо записувати на карту пам'яті Вашого телефону деякі технічні тимчасові дані (кеш), пов'язані використанням Вами Мобільного додатку. Ми не передаємо ці дані третім особам та не використовуємо їх іншим чином, ніж для забезпечення безперебійного функціонування мобільного додатку.

Страхування Вашого життя та здоров'я під час перевезення пасажирів: Ми передаємо отримані від Вас персональні дані страховій компанії з метою страхування Вашого життя та здоров'я під час перевезення, в тому числі для передачі персональних даних іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, з метою виконання вимог законодавства, договору страхування життя та здоров'я, інших договорів, в тому числі перестрахування, реалізації прав, наданих страховій компанії законодавством або договором та забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу страхової компанії. Ми також передаємо Ваш номер телефона страховій компанії, яка здійснює страхування відправлень, в разі настання страхового випадку в результаті виконання Вами послуги доставки.

Пошук залишених у автомобілі речей: ми передаємо Ваше ім'я та номер телефону Користувачам Веб-сайту http://vip-taxi.com.ua та Мобільного додатку «VIP-TAXI» з метою сприяння у поверненні їм особистих речей, залишених в автомобілі під час перевезення.

Бухгалтерські цілі: ми використовуємо Ваше прізвище, ім'я з метою ведення бухгалтерського та податкового обліку наданих Вам послуг.

Юридичні цілі: в деяких випадках ми можемо використовувати Ваші персональні дані для обробки та передачі їх компетентним органам згідно чинного законодавства України.

Спосіб передачі Ваших персональних даних третім особам.

За певних обставин ми передаємо Ваші персональні дані третім особам.

А) Користувачі Веб-сайту http://vip-taxi.com.ua та Мобільного додатку «VIP-TAXI».

Розміщення замовлень: ми передаємо Ваші персональні дані Партнерам з метою виконання Партнерами Ваших замовлень.

Треті сторони, що постачають послуги: ми можемо використовувати послуги третіх сторін для обробки Ваших персональних даних від нашого імені. Ця обробка відбувається з різними цілями, наприклад, для розсилки інформації та рекламних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов'язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати Ваші персональні дані для інших цілей. Ми не передаємо Ваші персональні дані третім особам для розсилки інформації та рекламних матеріалів.

Компетентні органи: ми передаємо персональні дані в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому це вимагає чинне законодавство України або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства. Окрім цього, персональні дані можуть бути передані компетентним органам для захисту наших прав або власності, а також прав і власності Партнерів ТОВ «ВІП-ТАКСІ».

Cтрахові компанії: шляхом підписання відповідних додатків до договору зі страховою компанією ми передаємо Ваші персональні дані в тому обсязі, в якому це необхідно для страхування Вашого життя та здоров'я під час перевезення, а також шляхом письмового повідомлення страхової компанії Ваших персональних даних в разі настання страхового випадку в результаті замовлення Вами послуги доставки.

Фінансові компанії: ми передаємо Вашу історію поїздок, інформацію по замовленню з переліком персональних даних, зазначених Вами під час реєстрації на Веб-сайті http://vip-taxi.com.uaта Мобільному додатку «VIP-TAXI», дату Вашої реєстрації на відповідні запити фінансових компаній – постачальників фінансових послуг з метою підтвердження здійснених Вами поїздок.

Б) Партнери ТОВ «ВІП-ТАКСІ» (Користувачі Веб-сайту http://vip-taxi.com.ua та Мобільного додатку «VIP-TAXI»).

Виконання замовлень: ми передаємо Ваші персональні дані Користувачу Веб-сайту http://vip-taxi.com.uaта Мобільного додатку «VIP-TAXI», замовлення яких Ви виконуєте.

Треті сторони, що постачають послуги: ми можемо використовувати послуги третіх сторін для обробки Ваших персональних даних від нашого імені. Ця обробка відбувається з різними цілями, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов'язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати Ваші персональні дані для інших цілей.

Компетентні органи: ми передаємо персональні дані в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому це вимагає чинне законодавство України або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства. Окрім, цього персональні дані можуть бути передані компетентним органам для захисту наших прав або власності, а також прав і власності Користувачів Веб-сайту та Мобільних додатків.

Cтрахові компанії: шляхом підписання відповідних додатків до договору зі страховою компанією ми передаємо Ваші персональні дані в тому обсязі, в якому це необхідно для страхування Вашого життя та здоров'я під час перевезення, а також шляхом письмового повідомлення страхової компанії Вашого номера телефона в разі настання страхового випадку в результаті виконання Вами послуги доставки.

Мета отримання Вашої згоди та порядок її відкликання

Приймаючи умови цього Положення про конфіденційність під час реєстрації або при здійсненні замовлення через Веб-сайт http://vip-taxi.com.ua без реєстрації, Ви надаєте згоду на збір, використання та обробку нами своїх персональних даних і підтверджуєте, що, даючи таку згоду, ви дієте за своєю волею і в своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних надається Вами для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства України. При обробці персональних даних ми не обмежені у застосуванні способів їх обробки. Обробка персональних даних здійснюється з використанням засобів автоматизації.

Вищевказана згода є письмовим повідомленням суб'єкта персональних даних про те, що він включається в базу користувачів Веб-сайтів та Мобільних додатків в день реєстрації на Веб-сайтах та Мобільних додатках.

Наступні види персональних даних можуть оброблятися лише на підставі Вашої окремої згоди: місцезнаходження, адресна книга (контакти), запис на карту пам'яті. Ви можете будь-коли відкликати цю згоду. Якщо Ви відкликали згоду, Ви не зможете користуватися будь-якими послугами чи функціями, які вимагають обробки персональних даних, які ми зібрали або використали на підставі окремої згоди.

Ви можете відкликати свою згоду на обробку будь-яких персональних даних, а також на страхування свого життя та здоров'я під час перевезення, відправивши відповідне повідомлення на електронну адресу:. Будь ласка, вкажіть "Відкликання згоди" у темі Вашого повідомлення, щоб прискорити нашу відповідь.

При цьому відкликання згоди на обробку персональних даних можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних. Рішення та процеси, які були здійснені під час обробки персональних даних, не можуть бути анульованими.

Ми маємо право не видаляти персональні дані в разі отримання від Вас повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних даних або вимоги про видалення персональних даних якщо ці персональні дані потрібні для досягнення юридичних, маркетингових цілей, цілей бухгалтерського обліку та запобігання шахрайству та/або якщо ці персональні дані потрібні нам для виконання зобов'язань передбачених законодавством України.

Оскільки деякі персональні дані, необхідні для надання сервісу ВІП-ТАКСІ, Ваш обліковий запис буде видалено після відкликання згоди на обробку цих персональних даних.
Персональні дані Користувачів Веб-сайту http://vip-taxi.com.ua та Мобільного додатку «VIP-TAXI», без яких неможливо надання сервісу ВІП-ТАКСІ:
  • номер телефону у разі здійснення замовлення через Мобільний додаток, Веб-сайт.
  • номер телефону та ім'я Користувача у разі здійснення замовлення через Веб-сайт без реєстрації Користувачем.

Персональні дані Партнерів ТОВ «ВІП-ТАКСІ» (Користувачів Веб-сайту http://vip-taxi.com.ua та Мобільного додатку «VIP-TAXI»), без яких неможливо надання сервісу ВІП-ТАКСІ: ім'я, прізвище, електронна адреса, номер телефону, місто.

У разі відкликання згоди на обробку інших персональних даних, Ваш обліковий запис залишається активним. Ми завжди будемо намагатися ідентифікувати запит, щоб переконатися, що він надійде від власника облікового запису. Якщо ми не зможемо успішно ідентифікувати запит, ми не зможемо здійснити відкликання згоди.

Способи контролю персональних даних, які були надані.

У Вас завжди є право переглянути свої персональні дані, які ми зберігаємо. Ви можете надіслати запит щодо персональних даних, відправивши нам листа електронною поштою за наступною адресою:. Зазначте в темі листа "Запит на отримання персональних даних", щоб прискорити процес.

Ви також можете зв'язатися з нами, якщо вважаєте, що ми володіємо неправильною інформацією про вас, що ми більше не маємо права використовувати Ваші персональні дані або якщо у Вас є інші питання щодо використання ваших персональних даних чи щодо цього Положення про конфіденційність. Ви можете видалити свій обліковий запис в будь-який момент, увійшовши в нього на Веб-сайті або в Мобільному додатку і обравши видалення облікового запису.

Строки зберігання персональних даних:

1) Користувачі Веб-сайту http://vip-taxi.com.uaта Мобільного додатку «VIP-TAXI».
Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, поки у Вас є активний обліковий запис (акаунт). Якщо Ваш акаунт видалений, персональні дані будуть також видалені з бази даних, за винятком випадків, коли ці дані потрібні для досягнення юридичних, маркетингових цілей та запобігання шахрайству. Персональні дані, необхідні для вищевказаних цілей, будуть зберігатися протягом років або протягом більшого строку встановленого для зберігання такої інформації/даних, якщо це передбачено чинним законодавством. Після закінчення вищевказаного строку ми анонімізуємо Ваші персональні дані, щоб вони більше не могли бути пов'язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів, зі статистичною, або іншою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане бути персональними даними.
Видалення Мобільного додатку на Вашому пристрої не призводить до видалення Ваших персональних даних.

2) Партнери ТОВ «ВІП-ТАКСІ» (Користувачі Веб-сайту http://vip-taxi.com.uaта Мобільного додатку «VIP-TAXI»).
Ваші персональні дані зберігаються протягом періоду, поки у Вас є активний обліковий запис (особистий кабінет).
Якщо Ваш особистий кабінет видалений, персональні дані також будуть видалені з бази даних, за винятком випадків, коли ці дані потрібні для досягнення юридичних, маркетингових цілей, цілей бухгалтерського обліку та запобігання шахрайству. Персональні дані, необхідні для вищевказаних цілей будуть зберігатися протягом років або протягом більшого строку встановленого для зберігання такої інформації/даних, якщо це передбачено чинним законодавством. Після закінчення вищевказаного строку ми анонімізуємо Ваші персональні дані, щоб вони більше не могли бути пов'язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію для орієнтування рекламних та / або інформаційних матеріалів, зі статистичною, або іншою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане бути персональними даними.
Видалення Мобільного додатку на Вашому пристрої не призводить до видалення Ваших персональних даних.

Захист Ваших персональних даних.

Ми підтримуємо технічні, фізичні та адміністративні заходи безпеки для захисту Ваших персональних даних від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розголошення або зміни. Деякі заходи, що ми використовуємо, включають міжмережеві засоби захисту, шифрування даних, контроль фізичного доступу до наших центрів обробки даних та засоби контролю доступу до інформації. Тільки авторизований персонал має право доступу до персональних даних під час їх роботи.

Ви зобов'язані переконатися, що Ваша персональна інформація є точною та що Ваш пароль та інформація про реєстрацію облікового запису є безпечними і не надається стороннім особам.
Якщо при здійсненні замовлення на перевезення через Веб-сайт http://vip-taxi.com.ua чи Мобільний додаток «VIP-TAXI» Ви розраховуєтесь з Партнером ТОВ «ВІП-ТАКСІ» банківською картою, Ви автоматично переходите на сайт відповідного постачальника фінансових послуг та водите Ваші персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цього постачальника фінансових послуг. Веб-сайт чи Мобільні додатки не збирають жодних даних щодо Ваших банківських карток, проте Партнери ТОВ «ВІП-ТАКСІ», що приймають участь у бонусній програмі та, за певних умов, можуть надавати нам дані своєї банківської карти.

Особливості використання персональних даних дітей.

Ми не збираємо та не зберігаємо персональні дані осіб, молодше 18 років, Веб-сайти та Мобільні додатки не призначені для використання особами, молодше 18 років.

Файли cookie.

Ми можемо використовувати файли cookie, веб-маяки, теги, скрипти, локальні спільні об'єкти, такі як HTML5, та рекламні ідентифікатори (включаючи мобільні ідентифікатори, такі як Apple's IDFA або Google'sAdvertising ID) і подібні технології ("Cookies") у зв'язку з використанням Веб-сайтів або Мобільних додатків для певних цілей: Ваша аутентифікація, запам'ятовування Ваших налаштувань та інших цілей, вказаних нижче.

Файл cookie – це невеликий фрагмент даних, який надсилається в браузер на Вашому комп'ютері або мобільному пристрої. Файли cookie, що належать Веб-сайтам чи Мобільним додаткам, є основними. Файли cookie, які ми дозволяємо іншим організаціям відправляти через Веб-сайти, називаються "додаткові файли cookie".

Крім того, розрізняють файли сookie сеансу і постійні. Файли cookie сеансу діють до тих пір, поки Ви не закриєте браузер або Мобільний додаток. У постійних файлів сookie більш тривалий термін дії: вони не видаляються автоматично при закритті браузера.

"SoftwareDevelopmentKits" (SDKs) функціонують як пікселі та файли cookie, але працюють у середовищі мобільних додатків, де пікселі та файли cookie не завжди можуть функціонувати. Розробник основної програми може встановлювати фрагменти коду (SDK) від партнерів у додатку і тим самим дозволяти партнеру збирати певну інформацію про взаємодію користувача з програмою та інформацію про пристрої користувача та інформацію про мережу.

Файли cookie використовуються в різних цілях. Вони допомагають розпізнавати Вас як одного і того ж користувача на різних сторінках Веб-сайту чи при користуванні Мобільними додатками.
Веб-сайти і Мобільні додатки використовують файли cookie в різних цілях:

Технічні файли cookie: ми хочемо, щоб наші користувачі могли користуватися сучасними, зручними сайтами і додатками, які автоматично пристосовуються до їхніх потреб. Ми використовуємо технічні файли cookie, щоб Веб-сай правильно відображався і працює без помилок, а також щоб ви могли створити акаунт, входити в нього та керувати своїми замовленнями. Технічні файли cookie необхідні для того, щоб забезпечити безпомилкову роботу Веб-сайтів і Мобільних додатків.

Функціональні файли cookie: вони необхідні для того, щоб запам'ятовувати ваші вподобання і допомагати Вам ефективно користуватися Веб-сайтом і Мобільними додатками. Ми можемо використовувати їх для того, щоб запам'ятати Ваші дані і позбавити Вас необхідності кожного разу вводити ім'я користувача і пароль. При цьому Ваш пароль завжди буде зашифрований. Функціональні файли cookie не обов'язкові для роботи сервісу Уклон, але вони роблять Веб-сайти та Мобільні додатки більш функціональним і зручним у користуванні.

Аналітичні файли cookie: вони необхідні для того, щоб дізнатися в який спосіб відвідувачі використовують Веб-сайт чи Мобільні додатки. Ми можемо зрозуміти наскільки добре працюють різні функції, оптимізувати роботу Веб-сайтів і Мобільних додатків, аналізувати рекламу і комунікації. Аналітичні файли cookie допомагають нам упевнитися, що Веб-сайт і Мобільні додатки цікаві і корисні для користувачів.

Маркетингові файли cookie: ми використовуємо ці файли для передачі інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів або для виконання рекламних кампаній. Наприклад, ми можемо покладатися на інформацію, отриману за допомогою цих файлів cookie, для передачі Вам інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів, які можуть бути цікавими для Вас.

Це також означає, що ми можемо використовувати дані про те, як ви взаємодієте з Веб-сайтом, зокрема, кількість натискань на сторінці, руху мишки і прокручування, пошукові слова й інший текст, який ви вводите в різні поля.

Користувачі Мобільного додатку «VIP-TAXI», за допомогою операційної системи мобільного пристрою можуть обрати, чи дозволяють вони використовувати файли cookie або чи згодні ділитися з нами або нашими постачальниками рекламних послуг своїм рекламним ідентифікатором.

Якщо Ви не бажаєте, щоб Ваші персональні дані були зібрані за допомогою сookie на Веб-сайті, Ви можете деактивувати файли cookie, налаштувавши настройки Вашого інтернет-браузера, щоб вимкнути, блокувати або деактивувати файли cookie, видаливши історію перегляду та очистивши кеш з Вашого інтернет-браузера. Ви також можете обмежити обмін деякими з цих даних за допомогою налаштувань мобільного пристрою.

Контактна інформація.

Питання, коментарі та запити щодо даного Положення про конфіденційність направляються в нашу службу підтримки клієнтів на адресу електронної пошти: info@vip-taxi.com.ua . Якщо Ви вважаєте, що ми порушили Положення про конфіденційність, звертайтеся до нас та повідомте, які саме порушення даного Положення про конфіденційність відбулись. Ми докладемо максимум зусиль аби в найкоротші строки розглянути Вашу скаргу.Положення про бонусну програму
Це Положення про бонусну програму (далі - Положення) встановлює офіційні умови участі клієнтів в бонусній програмі (далі - Програма), що визначають період, умови і порядок участі в Програмі. Положення розроблено на підставі Цивільного кодексу України, законів України "Про захист прав споживачів", "Про інформацію", "Про захист персональних даних" та інших нормативно-правових актів України.

1. Визначення термінів

1.1. Організатор Програми - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІП-ТАКСІ» (ЄДРПОУ 43763014, м. Харків, вул. Сумська, 57, кв.37).

1.2. Програма - це бонусна програма лояльності ТОВ «ВІП-ТАКСІ», внаслідок участі в якій і при виконанні певних умов Учасник програми набуває право на отримання Бонусів відповідно до цього Положення.

1.3. Учасник Програми - фізична особа, яка користується послугами з перевезення на замовлення, шляхом використання форми замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua, мобільного додатку «VIP-TAXI» або засобів телефонного зв'язку інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI».

1.4. Замовлення – замовлення фізичної особи про надання послуг перевезення пасажирів та/або вантажу чи доставку транспортних засобів, здійснене шляхом передачі за телефонами інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI», або шляхом заповнення форми замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua, або через мобільний додаток «VIP-TAXI».

1.5. Клієнт – фізична особа, яка отримує послуги за Договором про надання безкоштовних інформаційних послуг, укладеним між нею та ТОВ «ВІП-ТАКСІ» (ЄДРПОУ: 43763014, м. Харків, вул. Сумська, 57, кв.37).

1.6. Бонус - розрахункові одиниці, що нараховуються Учаснику програми за спожиті і сплачені ним послуги з перевезення пасажирів на замовлення шляхом використання форми замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua, мобільного додатку «VIP-TAXI». За своєю правовою природою Бонуси є правом на отримання бонусних привілеїв, в грошовому вигляді не компенсуються і не виплачуються, можуть бути використані тільки для отримання бонусних привілеїв.

1.7. Бонусний рахунок - сукупність даних в автоматизованій системі розрахунків Організатора про кількість, процеси нарахування та списання бонусів Учасника Програми.

2. Загальні положення

2.1. Програма є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

2.2. Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

2.3. Програма діє на території всіх населених пунктів, де надаються інформаційні послуги інформаційно-диспетчерською службою «VIP-TAXI». Умови конкретних акцій, що проводяться Організатором, можуть встановлювати перелік населених пунктів, на території яких діє / не діє конкретна акція.

3. Умови участі в Програмі

3.1. Учасником Програми може бути тільки фізична особа, яка отримує послуги з перевезення на замовлення, шляхом використання форми замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua, або мобільного додатку «VIP-TAXI».

3.2. Учасниками програми не можуть бути юридичні особи.

3.3. Інформацію про умови Програми та конкретних акцій можна отримати на сайті http://vip-taxi.com.ua.

3.4. Програма розрахована виключно для особистого користування Учасника Програми. Бонуси Програми не можна передавати, в тому числі і між двома особистими рахунками одного абонента, продавати, отримати за них грошову компенсацію або будь-яким чином відчужувати.

3.5. Особа стає Учасником Програми після реєстрації (створення облікового запису) на веб-сайті http://vip-taxi.com.ua, або у мобільному додатку «VIP-TAXI».

4. Права і обов'язки Організатора Програми

4.1. Організатор має право призупинити або припинити дію Програми та / або конкретних акцій, скасувати або змінити їх умови в будь-який час відповідно до чинного законодавства України. Організатор Програми зобов'язаний проінформувати Учасників Програми про призупинення, припинення, зміну умов дії Програми та / або конкретних акцій відповідно до чинного законодавства України. У разі припинення дії Програми все Бонуси, набрані Учасником Програми, можуть бути використані ним протягом строку, встановленого Організатором у відповідному оголошенні на сайті про припинення дії Програми.

4.2. Організатор має право відмовити Учаснику Програми в активації Програми або припинити її дію за таких обставин (але не обмежуючись тільки ними):

4.2.1. Використання або спроба використання Учасником Баонусів способом, який не відповідає умовам Програми.

4.2.2. Будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі в Програмі.

4.2.3. Інші обставини, які Організатор вважатиме значущими для припинення дії Програми або умов конкретної акції.

4.3. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводяться Учасником Програми із використанням Бонусів.

4.4. Організатор має право в односторонньому порядку безперечно списувати з Бонусного рахунку Учасника Бонуси, зараховані помилково або в результаті недобросовісних дій Учасника або третіх осіб.

4.5. Організатор має право в будь-який час в односторонньому порядку припинити дію Програми відповідно до чинного законодавства України.

5. Нарахування та використання Бонусів

5.1. Нарахування Бонусів на Бонусний рахунок Учасника відбувається в автоматизованій системі розрахунків Організатора відповідно до умов конкретних акцій та цього Положення.

5.2. Бонуси на Бонусний рахунок Учасника нараховуються відповідно до умов конкретних акцій з розрахунку 1 Бонус дорівнює 1 гривні.

5.3. Кількість Бонусів, яка нараховується одноразово за запрошення іншого клієнта - 20 Бонусів. Нарахування Бонусів здійснюється після того, як інший клієнт здійснить перше замовлення послуги перевезення шляхом використання форми замовлення таксі он-лайн на сайті http://vip-taxi.com.ua, або мобільного додатку «VIP-TAXI» та оплатить спожиту послугу.

5.4. Кількість Бонусів, яка нараховується одноразово новому клієнтові за встановлення клієнтського мобільного додатку «VIP-TAXI» - 15 Бонусів.

5.5.Клієнту нараховуються Бонуси одноразово, якщо під час перевезення водій порушив правила дорожнього руху.

5.5.2.Кількість Бонусів, яка нараховується клієнту одноразово, у разі порушення водієм правил дорожнього руху – 500 бонусів.

5.5.3.На рахунок клієнта також зараховується вартість поїздки, в розрахунку 1 гривня=1Бонус.

5.5.4.Для зарахування Бонусів на рахунок, клієнту необхідно звернутися до інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI» через контактні телефони з повідомленням про порушення водієм правил дорожнього руху.

5.5.5. Нарахування Бонусів на рахунок клієнта, здійснюється після винесення поліцейським постанови по справі про накладення адміністративного стягнення на водія.

5.5.6. У разі складання працівниками патрульної поліції протоколу про адміністративне правопорушення, нарахування Бонусів здійснюється після набрання законної сили постанови суду про притягнення водія до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

5.5.7. Зміна Бонусів, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.5.8. Отримання Бонусів передбачено тільки для Користувачів, та не може розглядатися як грошове зобов'язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Бонусів буде предметом угоди

5.5.9. Користувач діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

5.9. Максимальна кількість Бонусів, яку можна використовувати в одному замовленні послуги перевезення через інформаційно-диспетчерську службу «VIP-TAXI» не може перевищувати 200 Бонусів.

5.10. Організатор залишає за собою право змінювати умови (схеми) нарахування Бонусів.

5.11. Бонуси зараховуються на Бонусний рахунок Учасника за умови наявності зв'язку, електроживлення необхідного обладнання та належної роботи програмного забезпечення. У разі, якщо в якийсь момент відсутні необхідні технічні та / або інші можливості для нарахування Бонусів, вони нараховуються на Бонусний рахунок Учасника в максимально короткий строк після відновлення необхідних можливостей.

5.12. Для використання Бонусів з Бонусного рахунку Учасник зобов'язаний кожен раз самостійно вчиняти дії, передбачені умовами конкретної акції. Автоматичне списання Бонусів з Бонусного рахунку Учасника не здійснюється, крім випадків, передбачених цим Положенням.

5.13. Використання (списання) Бонусів з Бонусного рахунку Учасника здійснюється в розрахунку 1 Бонус = 1 гривня.

5.14. Накопичені Бонуси не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Учаснику готівковими коштами або виплачені на розрахунковий рахунок.

5.15. Бонуси не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінними паперами.

6. Інші умови

6.1. Організатор залишає за собою право припинити участь у Програмі будь-якого Учасника на власний розсуд.

6.2. У разі припинення участі Учасника в Програмі на підставі п. 6.1. вся сума Бонусів або частина такої суми анулюється в безспірному порядку.

6.3. У разі виникнення спорів між Учасниками програми та Організатором, вони вирішуються шляхом переговорів.

6.4. Дана Програма є безстроковою. Умовами конкретних акцій можуть встановлюватися терміни дії таких акцій.

6.5. Організатор самостійно і на свій розсуд визначає умови конкретних акцій, відповідно до яких нараховуються Бонуси на Бонусний рахунок Учасника.

6.6. Учасник Програми надає однозначну згоду на те, що всі дані, в тому числі персональні, зазначені при активації участі в Програмі, і дані про отримані Учасником послуги можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Організатором без обмеження по терміну і території в межах України, з метою реалізації Програми, розробки і створення акцій, вивчення споживчого попиту в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Учасникові рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.

6.7. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі на власний розсуд без будь-яких негативних наслідків для себе.

6.8. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дане Положення.

6.9. Учасник вважається поінформованим про призупинення або припинення дії Програми, а також про зміну умов Програми, якщо такі зміни були розміщені на сайті http://vip-taxi.com.ua або спрямовані Учаснику на зазначені ним при активації участі в Програмі адресу електронної пошти або номер мобільного телефону. Якщо після такого повідомлення від Учасника не надійшла відмова від участі в Програмі, то вважається, що він прийняв зміни. Обов'язок стежити за змінами покладається на Учасника.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

на укладення договору про надання інформаційних послуг

Україна, м. Харків


Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІП-ТАКСІ», яке надалі іменується «Виконавець», в особі Директора Данило Сергія Михайловича, що діє на підставі статуту,

керуючись положеннями ст. 633, ст. 641 та ст. 642 Цивільного кодексу України, пропонує фізичним особам та фізичним особам-підприємцям укласти Договір надання інформаційних послуг на визначених нижче умовах:1. ТЕРМІНИ

1.1. Акцепт – повне, безумовне й беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти. Порядок Акцепту визначений у розділі 3 цієї Публічної оферти. Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах, ніж визначені Публічною офертою, не допускається.

1.2. База замовлень – сукупність інформації, наявної у розпорядженні інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI» щодо усіх наявних Замовлень, та інформації, пов'язаної зі станом їх виконання;

1.3. Виконавець – інформаційно-диспетчерська служба «VIP-TAXI» Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІП-ТАКСІ»;

1.4. Замовлення – комплекс інформації про намір Клієнта здійснити поїздку до певного пункту призначення особисто та/або забезпечити перевезення пасажирів та/або вантажу, отриманої від Клієнта;

1.5. Замовник – особа, яка надає послуги перевезення, та отримує інформаційні послуги за Договором;

1.6. Клієнт – особа, яка здійснила замовлення послуг перевезеннячерез інформаційно-диспетчерську службу «VIP-TAXI» та/або за допомогою Мобільного додатку «VIP-TAXI» або веб-сайту: http://vip-taxi.com.ua;

1.7. Мобільний додаток – мобільний додаток для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «VIP-TAXI», який за функціональним призначенням є інструментом для організації надання послуг перевезення;

1.8. Особовий рахунок – сукупність даних про розрахунки Виконавця та Замовника за Договором, що обліковуються за позивним Замовника;

1.9. Підключення до сервісу – надання Виконавцем Замовнику технічної можливості доступу до Бази замовлень;

1.10. Позивний – встановлене Виконавцем числове значення, яке ідентифікує Замовника серед інших одержувачів послуг за Договором;

1.11. Послуги перевезення – послуги з перевезення пасажирів та/або вантажу, що надаються Замовником Клієнту;

1.12. Договір– договір надання інформаційних послуг, укладений між Замовником та Виконавцем на умовах цієї Публічної оферти в момент Акцепту Замовником її умов. Замовник та Виконавець надалі при спільному згадування іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона».

1.13. Сайт - веб-сайт в мережі Інтернет за адресою: http://vip-taxi.com.ua;

1.14. Сервіс «VIP-TAXI» – можливість використання технологічної платформи за допомогою Мобільного додатка «VIP-TAXI», що дозволяє отримати інформацію про Замовлення, а також для організації комунікації між Замовником і Клієнтом.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець, після належного здійснення Акцепту Публічної оферти Замовником, зобов'язується надавати інформаційні послуги Замовнику з надання доступу до своїх електронних ресурсів, за допомогою якого Замовник отримує наявну інформацію про Замовлення Клієнтів та на свій розсуд вирішує питання, приймати чи не приймати Замовлення. У разі прийняття Замовлення, Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю грошову винагороду, в розмірі та порядку передбаченому умовами Договору.

2.2. Ця Публічна оферта встановлює загальні умови і порядок, згідно з яким Замовник отримує від Виконавця Інформаційні послуги, зазначені в п.2.1. Договору.

2.3. Інформація щодо Замовлення, яка надається Виконавцем, може містити:

- адреса початкового і кінцевого пункту перевезення пасажирів;

- кількість пасажирів, час замовлення;

- вартість замовлення;

- тип автомобіля і т.д.

2.4. Послуги за Договором, що вважається укладеним внаслідок здійснення Акцепту, не є послугами зв'язку. Для здійснення передачі даних і інформації в рамках цього Договору Сторони за свій рахунок залучають третіх осіб, що надають послуги зв'язку.

2.5. Виконавець не є стороною договору перевезення, який укладається між Замовником та Клієнтом.3. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

3.1. Договір надання інформаційних послуг укладається шляхом Акцепту Замовником Публічної оферти, а саме шляхом послідовного виконання Замовником обов'язкових умов:

3.1.1. Звернення до інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI» особисто або засобами електронного зв'язку через телекомунікаційні системи із заявою про підключення до сервісу «VIP-TAXI»;

3.1.2. Реєстрації у відповідній формі на Сайті за посиланням https://vip-taxi.com.ua/register та надіслання Виконавцю копії/фотокопії наступних документів та відомості:

3.1.2.1. посвідчення водія;

3.1.2.2. свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

3.1.2.3. страхового полісу (перша сторінка);

3.1.2.4. шість фото транспортного засобу (праворуч, ліворуч, спереду, ззаду, передні сидіння салону та задні сидіння в салоні);

3.1.2.5. фото обличчя водія.

3.1.3. Отримання персоналізованого доступу до сервісу «VIP-TAXI», зокрема особистого позивного і коду доступу (набір символів).

3.2. Перелік документів та відомостей, зазначених у пункті 3.1.2. цієї Публічної оферти, може бути змінений, про що Замовник робить відповідні позначення на Сайті.

3.3. Здійснюючи Акцепт Публічної оферти, Замовник виявляє свій намір приєднатися до Договору та засвідчує, що у повному обсязі ознайомлений, розуміє та беззастережно приймає всі умови цієї Публічної оферти у повному обсязі.

3.4. Згідно з положеннями ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вчинення Замовником дій, зазначених у п. 3.1. Публічної оферти, є прийняттям Публічної оферти та свідчить про укладення Замовником Договору на запропонованих у Публічній оферті умовах.З цього моменту Договір вважається остаточно укладеним шляхом приєднання до нього Замовника.

3.5. Договір надання інформаційних послуг, що вважається укладеним внаслідок здійснення Акцепту, розроблений відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, і є договором приєднання.

3.6. Виконавець може відмовити Замовнику у приєднанні до Договору, якщо Замовником надано не всі документи та/або фотокопії, передбачені п.3.1.2.цієї Публічної оферти, або надані документи та/або фотокопії є пошкодженими чи не дозволяють повноцінно сприймати їхній зміст або не відповідають діючому законодавству чи загальноприйнятим для такого роду документів вимогам, або рівень компетентності Замовника виявився недостатнім для надання Клієнтам послуг перевезення.

3.7. За відсутності підстав для відмови Замовнику у його приєднанні до Договору, Виконавцем Замовнику присвоюється особистий позивний та надсилається код доступу (набір символів).4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Виконувати всі прийняті ним Замовлення;

4.1.2. Забезпечити справний технічний стан автомобіля, за допомогою якого виконуються Замовлення;

4.1.3. Дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України;

4.1.4. Не передавати ні права, ні можливості доступу до інформації, що надається на виконання цієї Публічної оферти та Договору, третім особам;

4.1.5. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати надані Інформаційні послуги Виконавцю;

4.1.6. Надавати Виконавцю необхідну інформацію, пов'язану з виконанням умов цієї Публічної оферти та Договору;

4.1.7. В разі відмови без поважних причин від виконання прийнятого Замовлення повідомити про це Виконавця. В разі неповідомлення Замовником про відмову від виконання прийнятого Замовлення, Договір може бути розірваний в односторонньому порядку.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Отримати доступ до сервісу «VIP-TAXI»;

4.2.2. Користуватися інформацією, наданою Виконавцем;

4.2.3. Отримувати від Виконавця необхідні роз'яснення, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за Договором;

4.2.4. В разі виявлення під час виконання послуги доставки предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України, відмовитися від перевезення таких предметів.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Перевіряти дотримання Замовником умов цієї Публічної оферти та Договору;

4.3.2. Вимагати оплати послуг від Замовника в розмірах та порядку, передбачених Договором;

4.3.3. У разі невиконання або неналежного виконання Замовником умов цього Договору вимагати усунення порушень та відшкодування збитків;

4.3.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку без попередження в разі недотримання або порушення Замовником умов Договору, вчинення Замовником шахрайських дій, що порушують законодавство України.

4.4. Виконавець зобов'язаний:

4.4.1. Надати Замовнику персоналізований доступ до сервісу «VIP-TAXI», зокрема особистий позивний і код доступу (набір символів).

4.4.2. Надавати Замовнику Інформаційні послуги, передбачені п. 2.1., в строки та в порядку, що встановлені цією Публічною офертою.

4.4.3. Здійснювати цілодобовий прийом, обробку Замовлень.

4.4.4. Інформувати Клієнта та Замовника про вартість послуги перевезення, на підставі встановлених тарифів.

4.4.5. Вимагати дотримання Замовником належного рівня обслуговування пасажирів.5. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАУНКІВ

5.1. Розмір винагороди Виконавця за надання Інформаційних послуг визначається в залежності від вартості Послуг перевезення, наданих Замовником клієнтам з використанням інформації, отриманої внаслідок надання Інформаційних послуг. Розмір винагороди Виконавця за надання Інформаційних послуг становить 15% від вартості таких Послуг перевезення.

5.2. Оплата Інформаційних послуг Виконавця за Договором здійснюється Замовником шляхом безготівкового розрахунку на поточний банківський рахунок Виконавця.

5.3. Зазначений в п. 5.1. цієї Публічної оферти розмір винагороди може бути зміненийВиконавцем тимчасово або на постійній основі на розсуд Виконавця шляхом повідомлення про це Замовника на Сайті в порядку, передбаченому 7.2. цієї Публічної оферти.

5.4. Розрахунки за договором провадяться в національній валюті України.

5.5. Оплата наданих Виконавцем Інформаційних послуг вважається здійсненою Замовником в момент зарахування коштів на поточний банківський рахунок Виконавця.6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Інформаційні послуги надаються шляхом забезпечення Виконавцем цілодобового функціонування інформаційно-диспетчерської служби «VIP-TAXI» та надання Замовнику права доступу до інформації про Замовлення, що розміщуються у Базі замовлень.

6.2. З метою надання Інформаційних послуг Виконавець забезпечує внесення до Бази замовлень інформації, отриманої від Клієнтів, в тому числі:

- пункт відправлення;

- пункт призначення (при наявності проміжних пунктів призначення – усі такі пункти);

- контактні дані Клієнта;

- додаткова інформація за її наявності (бажаний клас транспортного засобу; бажаний маршрут; кількість пасажирів та/або вантажу; особливі умови перевезення тощо).

6.3. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Клієнтом по телефону, або шляхом заповнення відповідних полів форми замовлення таксі он-лайн на Сайті, або наданої ним через мобільний додаток «VIP-TAXI». На Виконавця в жодному випадку не може бути покладено відповідальність з підстав некоректності інформації, зафіксованої у Замовленні.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за виконання Клієнтом зобов'язань по договору перевезення, укладеному між Клієнтом та Замовником.

6.5. Прийняттям до виконання Замовлення шляхом внесення відповідних відомостей до Бази замовлень та/або шляхом повідомлення Виконавця в будь-яких інший спосіб, Замовник підтверджує факт надання Виконавцем послуг за Договором належним чином та у повному обсязі. Факт прийняття Замовлення до виконання є підставою для оплати послуг Виконавця по Договору. Акт прийому наданих послуг Сторонами не складається.

6.6. Клієнти можуть оплачувати надані Послуги перевезення шляхом використання банківської картки, через платіжну систему WayForPay або іншим платіжним способом, обраним безпосередньо в Мобільному додатку (далі - Платіж через додаток).

6.7. Замовник надає право Виконавцю виступати в ролі обмеженого торгового агента з метою стягнення від імені Замовника вартості поїздок або інших платежів, сплачених Клієнтом через використання послуги Платіж через додаток.

6.8. У разі оплати Послуг перевезення Клієнтом через Мобільний додаток, Замовник доручає Виконавцю отримати грошові кошти від Клієнтів та за вибором Замовника перерахувати отримані від Клієнтів грошові кошти одним із нижчезазначених способів:

6.8.1. грошові кошти, отримані від Клієнтів, зараховуються на баланс Виконавця в платіжній системі. Після вирахування вартості наданих Інформаційних послуг, плати за користування платіжною системою, грошові кошти одразу перераховуються на рахунок Замовника.

6.8.2. грошові кошти, отримані від Клієнтів (за вирахуванням вартості наданих Послуг, плати за користування платіжною системою), накопичуються на балансовому рахунку в профілі Замовника. Замовник може самостійно в будь-який час перерахувати всю суму або її частину на власний Особистий рахунок.

6.9. Виконавець не зобов'язаний сплачувати Замовнику вартість поїздки, вказану для Клієнта, в разі, якщо Платіж через додаток не виконано, у зв'язку зі скасуванням платежу Клієнта за допомогою кредитної картки чи Мобільного додатку або в разі неуспішності такого платежу з інших незалежних від Виконавця причин.7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

7.1. Договір укладається на невизначений термін.

7.2. Договір набирає чинності з дати акцепту Замовником цієї Публічної оферти і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.

7.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку, за взаємною згодою обох Сторін, а також у інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

7.4. Цей Договір у будь-який час може бути припинено Замовником шляхом відмови від отримання Інформаційних послуг.

7.5. Цей Договір може бути припинено за ініціативою Виконавця в односторонньому порядку:

7.5.1. якщо буде виявлено недостовірність документів, поданих Замовником;

7.5.2. за наявності численних скарг Клієнтів на діяльність Замовника (більше трьох скарг протягом одного календарного місяця) або за скаргою Клієнта про вчинення Замовником крадіжки, обрахування, чи іншої протиправної дії;

7.5.3. у випадку, якщо Замовник тривалий час (протягом більше 2х місяців поспіль) не проявляє активності щодо виконання Договору.8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, положень або умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавством України, якщо інше не передбачено цією Публічною офертою та Договором.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за зрив виконання замовлення внаслідок збою програмного забезпечення та/або несправності технічного обладнання, що забезпечує формування та відображення замовлень.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за тимчасову повну або часткову неможливість надання Інформаційних послуг за Договором внаслідок заміни/обслуговування програмного забезпечення та/або технічного обладнання, устаткування, що забезпечує формування та відображення замовлень.

8.4. У разі, якщо Замовник порушує свої зобов'язання по здійсненню будь-яких платежів за Договором, Виконавець має право вимагати від Замовника, а останній зобов'язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від Виконавця повідомлення про заборгованість зі сплати, виплатити на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку Україна від простроченої суми за кожен день прострочення.

8.5. У разі, якщо Замовник порушує свої зобов'язання по здійсненню платежів за Договором, Виконавець має право без попередження припинити надання Інформаційних послуг за Договором. Припинення надання Інформаційних послуг в даному випадку не звільняє Замовника від обов'язку зі сплати платежів за Договором. Для поновлення надання послуг, Замовник має сплатити усі платежі Виконавцю в повному обсязі.

8.6. У разі скасування Замовником прийнятих Замовлень, Виконавець має право на власний розсуд застосувати наступні заходи впливу: попередження; штраф у розмірі оплати за скасоване замовлення.

8.7. Надання/отримання Послуг перевезення з використанням Інформаційних послуг Виконавця не є підставою для залучення Виконавця до відшкодування шкоди, завданої Замовнику або Клієнту в ході та/або в результаті надання таких Послуг перевезення.

8.8. Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Замовником чи Клієнтом інформації, яку було розміщено у Замовленні, та/або за використання ними такої інформації, а також не несе відповідальності за збитки, понесені вказаними особами внаслідок отримання чи використання ними такої інформації.

8.9. Якщо Замовник порушує зобов'язання щодо здійснення платежів за Договором, використовує технічно несправний автомобіль для виконання Замовлень, Виконавець має право без попередження припинити надання Інформаційних послуг за Договором.

8.10. Якщо Замовник не виконує прийняте Замовлення без поважної причини, Виконавець має право застосувати на власний розсуд наступні заходи впливу: попередження; штраф.

8.11. Замовник не несе відповідальності:

8.12. - за неможливість надання Послуг перевезення та виконання Замовлення через виникнення несправності транспортного засобу в дорозі;

8.13. - за відмову Клієнта від Замовлення після прибуття транспортного засобу до місця відправлення, з якого починається виконання Замовлення.

8.14. Всі скарги та претензії, які виникають з будь-якого питання за наданими Послугами перевезення, які забезпечує Замовник за допомогою інформаційної підтримки Виконавця, приймаються і розглядаються Сторонами. У разі, якщо після розгляду скарг і претензій Клієнтів виявиться, що Замовник є виннимстосовно якості надання Послуг перевезення, в цьому випадку Замовник несе повну відповідальність за порушення якості надання Послуг перевезення, які виникли з його вини.9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Замовник надає дозвіл Виконавцю на збір, зберігання, обробку та використання своїх персональних даних.

9.2. Метою обробки персональних даних Замовника є можливість надання Виконавцем Інформаційних послуг за Договором, проведення взаєморозрахунків, виявлення і запобігання шахрайських дій, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок.

9.3. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Видалення персональних даних здійснюється за заявою Замовника і є підставою для розірвання Договору.

9.5. Замовник зобов'язується протягом 10 календарних днів повідомляти Виконавця про будь-які зміни у контактній інформації.

9.6. Погоджуючись на отримання Інформаційних послуг за Договором Замовник надає Виконавцю на необмежений строк однозначну, безумовну та безвідкличну згоду на отримання SMS-повідомлень, електронних повідомлень, голосових повідомлень.10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Будь-яка інформація, в т.ч. відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, передана на підставі Договору, вважається конфіденційною за Договором і щодо неї діє режим Комерційної таємниці згідно з чинним законодавством та Договором.

10.2. Конфіденційною є також інформація, крім вказаної в п. 10.1., про конфіденційність якої Виконавець прямо повідомив Замовника в момент її передання.

10.3. До Конфіденційної інформації не належить:

10.3.1. інформація, що є загальнодоступною іншим законним шляхом ніж через розкриття її Виконавцем, відповідно до умов Договору;

10.3.2. інформація, що є доступною Замовникуне на конфіденційній основі,від іншого ніж Виконавець або його представник законного джерела, якщо тільки таке джерело не відоме Замовнику, як обмежене Договором про конфіденційність або іншим зобов'язанням таємності перед Виконавцем, або з будь-якою іншою третьою особою.

10.4. З дня набрання чинності Договором Замовник зобов'язується:

10.4.1. не розголошувати Конфіденційної інформації, отриманої від Виконавця, будь-яким іншим особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування (далі – Інші особи), та не використовувати Конфіденційну інформацію для своєї власної вигоди, за винятком використання такої інформації для виконання умов цієї Публічної оферти та зобов'язань за Договором. Вказаний обов'язок діє також протягом п'яти років після припинення Договору.

10.4.2. дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації Іншим особами, якого Замовник, дотримувався б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічного ступеня важливості.

10.5. У разі виникнення потреби в розголошенні Конфіденційної інформації Іншим особам, у тому числі у разі отримання запиту (письмового, усного, по електронній пошті) на отримання Конфіденційної інформації чи Комерційної таємниці від Інших осіб, Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця та погодити подальші дії із ним.

10.6. Замовник зобов'язаний при виявленні фактів, які свідчать про інформованість третіх осіб про інформацію, що є конфіденційною відповідно до умов цієї Публічної оферти та Договору, навіть в тому випадку, якщо така інформованість не є наслідком порушення умов цієї Публічної ферти Замовником, повідомити про такі факти Виконавця в найкоротші терміни, але не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту виявлення.

10.7. Якщо внаслідок винного порушення Замовником умов, передбачених розділом 10 цієї Публічної Оферти, Виконавцю було завдано збитків, Замовник зобов'язаний їх відшкодувати в повному обсязі.11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни або оновлювати умови Договору в будь-який час. Всі зміни в Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті. Користування послугами Виконавця є належним підтвердженням обізнаності Замовника з поточними умовами Договору.

11.2. Спори, що виникають із зобов'язань по Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – у судовому порядку.

11.3. Відносини, що не врегульовані Договором, регулюються діючим законодавством України.

11.4. Місцем укладення Договору визнається місцезнаходження Виконавця.

11.5. Договір не встановлює будь-яких інших правовідносин (в тому числі трудових відносин) між Виконавцем і Замовником і/або будь-якими третіми особами, ніж встановлено цією Публічною офертою та Договором.

11.6. База даних, яка формується в результаті надання Інформаційних послуг Виконавцем, є виключною власністю Виконавця, і Замовник не має щодо неї жодних прав чи повноважень, в т.ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

ТОВ «ВІП-ТАКСІ»

ЄДРПОУ: 43763014

Юридична адреса:

61058, м. Харків, вул. Сумська, 57, кв.37

Банківськіреквізити:

IBAN: UA723515330000026009052162693

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 351533Директор

_____________________ Данило С. М.